03 T6, 2020

Phật tử sớt bát cúng dường chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập trong rừng báo Tứ trọng ân

Với mong muốn báo Tứ Trọng Ân, Phật tử chùa Ba Vàng đã cầu thỉnh Sư Phụ cùng Tăng đoàn chùa Ba Vàng hứa khả thọ nhận sự đặt bát cúng dường...

83 0
6

Bình luận (0)