Sinh ra trên đời này, chúng ta được nghe Pháp và học Pháp là một duyên lành rất thù thắng. Mỗi lời Phật dạy là vô cùng cao quý, chất chứa vô lượng trí tuệ của Ngài. Lời Phật dạy là kim ngôn cao thượng, các bậc Thánh nhân đều hết lòng yêu quý, sẵn sàng bỏ thân để cầu đạo. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trong một tiền kiếp tu hành, Ngài sẵn sàng hiến thân cho con ác quỷ để nó đọc cho nghe một bài kệ của Phật.
Những lời Đức Phật nói ra thuộc về chân lý, không dễ dàng thâm nhập, nên chúng ta tu học đạo Phật thì phải thẩm định, phải tư duy sâu sát để hiểu cho rõ ràng. Sau đó, từng bước tinh tấn thực hành thì lòng tin với Phật Pháp mới sâu sắc, kiên định.

Nghe Pháp được nhiều công đức, phước báu và được 5 điều lợi ích giúp chúng ta tiến tu trên bước đường học Phật. 5 lợi ích đó là gì? Trên đây là video do Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải về 5 lợi ích của việc nghe Pháp.

Các bài nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

1 bình luận