22 T6, 2020

Pháp thoại: "Niệm ân đức Tăng" | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Chư Tăng bỏ được những việc khó bỏ, làm được những việc khó làm. Chư Tăng tu hành chân chính, giữ gìn phạm hạnh sẽ làm cho Phật Pháp. Niệm ân đức Tăng...

5 0

22 T6, 2020

Pháp thoại: "Niệm ân đức Tăng" | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Chư Tăng bỏ được những việc khó bỏ, làm được những việc khó làm. Chư Tăng tu hành chân chính, giữ gìn phạm hạnh sẽ làm cho Phật Pháp. Niệm ân đức Tăng...

5 0
3

Bình luận (0)