02 T8, 2020

Phải chăng nghiệp đã định sẵn số mệnh con người?

Chúng sinh sinh ra bởi nghiệp từ tiền kiếp. Nhiều người cho rằng, nghiệp khiến chúng sinh có một số mệnh, không thể thay đổi được. Điều này có đúng không?

4819 8
147

Bình luận (8)