25 T12, 2018

Phá thai quả báo như thế nào?

Phá thai...Bạch Thầy, Giới trẻ bây giờ sống buông thả rồi thoải mái phá thai lắm Thầy ạ.Vừa rồi có vụ mẹ trẻ ném con mới đẻ ra từ trên tầng nhà cao xuống...

91 0

25 T12, 2018

Phá thai quả báo như thế nào?

Phá thai...Bạch Thầy, Giới trẻ bây giờ sống buông thả rồi thoải mái phá thai lắm Thầy ạ.Vừa rồi có vụ mẹ trẻ ném con mới đẻ ra từ trên tầng nhà cao xuống...

91 0
6

Bình luận (0)