Con bạch Thầy!
Con đọc trong kinh A Di Đà, Phật có nói là: bên cõi Tây Phương có nước bát công đức khi tắm vào sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng khiến thân tâm được thanh tịnh. Con nghĩ rằng Chư Phật và chư Đại Bồ tát có đầy đủ oai lực thần thông và lòng từ bi thương xót chúng sinh.
Vậy sao các Ngài không mang nước đó cho chúng sinh để tắm cho thân tâm được thanh tịnh đỡ phải nhọc nhằn tu hành?

Thầy Thích Trúc Thái Minh Trả Lời Về Cõi Tây Phương:

Đúng là sức thần của Phật là vô lượng vô biên, nhưng mà định nghiệp của chúng sinh cũng không thể nào chuyển được. Đức Phật của chúng ta là toàn giác toàn tri, nhưng không phải là toàn năng. Có những việc Đức Phật cũng không thể làm được. Chúng ta phải về Tây Phương mới tắm được nước đó, Đức Phật dù có mang nước đó về cho mình thì nước đó sẽ biến thành những nước linh tinh. Như bà Thanh Đề được ngài Mục Liên mang bát cơm cõi trần xuống, nhưng do nghiệp lực bát cơm liền biến thành than.
Vậy là do nghiệp của chúng ta, ở cõi này chúng ta không được hưởng nước bát công đức đó. Khi nào chúng ta phước đức tương ưng thì chúng ta sẽ được hưởng nước đó. Hay có Phật tử hỏi sao Phật không dời cõi Tây Phương về đây để mình đi một lúc là đến? Nhưng không thể như thế được, do nghiệp của chúng sinh mà an vị cõi giới khác nhau, cõi Tây Phương phải cách xa chúng ta 10 vạn ức cõi Phật. Chư Phật và chư Bồ tát cũng không làm trái nhân quả được, vậy chúng ta phải nên nghe theo lời Phật dạy tôn trọng nhân quả để tu hành. Chuyển nhân là sẽ chuyển quả, đầy đủ thiện căn phước đức về Tây Phương là chúng ta sẽ được tắm nước bát công đức. Có khi có thể ngay ở cõi này chúng ta cũng được tắm nước bát công đức nếu đủ nhân duyên tương ưng.
Cho nên, các vị Tổ sư nói khi các ngài tu hành tâm các ngài thanh tinh tự các ngài thấy Tây Phương và thấy Phật Di Đà.

Xem thêm: Đúng Hay Sai Việc Thờ Ông Thần Tài?

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

1 bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  • Con Kính bạch Thầy trả lời giúp con câu hỏi này ah:
    Con làm ở doanh nghiệp nhà nc công việc tay chân buổi sáng con thường đến sớm hơn mọi người để làm phần việc mình và buổi chiều con thường vế sớm hơn (vì công việc của con đã hết) quy định của cơ quan là đủ 8h .Con về sớm để vào khóa để tụng kinh,niệm Phật và lễ Phật đc nhiều hơn chứ k đi chơi thì con có phải chịu quả báo xấu là ăn cắp giờ k thưa Thầy và nhà con thờ Phật mà con muốn biết trong bát hương thờ phật có bao nhiêu vị Phật ah ?:
    Con xin Tri Ân công đức của Thầy ah !