12 T10, 2021

Những quan niệm sai lầm về đạo Phật

Con đã từng được nghe một giảng viên đại học có đưa ra ba nhược điểm của Phật giáo. Thứ nhất là Phật giáo có tư tưởng xuất thế chưa đấu tranh để cải tạo thế giới.

357 2
13

12 T10, 2021

Những quan niệm sai lầm về đạo Phật

Con đã từng được nghe một giảng viên đại học có đưa ra ba nhược điểm của Phật giáo. Thứ nhất là Phật giáo có tư tưởng xuất thế chưa đấu tranh để cải tạo thế giới.

357 2
13

Bình luận (2)