Tham luyến hay còn gọi tham ái, là một trong ba độc lớn nhất (tham, sân, si) dẫn chúng sinh đi luân hồi. Người tu phải dần đoạn trừ ba độc này, rồi đi đến sạch tận thì mới thành tựu đạo giác ngộ giải thoát. Như các bậc Thánh, đệ tử Phật tu đắc đến lậu tận thông, sạch hết tham, sân, si là đã thật sự đạt được giải thoát. Còn người nào tu đạt được thần thông, nhưng còn muốn mang ra khoe với mọi người để lấy cái danh thì vẫn còn tham, sân, si, không thể giải thoát.
Sự tham luyến thuộc trong tâm, vậy làm sao để phân biệt được người còn tham luyến, người đã dứt trừ tham luyến? Và người đệ tử Phật sống đời tại gia, ngũ dục sung mãn thì làm sao để dần đoạn trừ sự tham luyến?
Trong video “Người còn tham luyến và người đã dứt trừ tham luyến khác nhau ở đâu?” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây, chúng ta sẽ có câu trả lời cho các câu hỏi này.

Các bài viết nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài