2
28

Nghi thức tu tập kỷ niệm ngày vía đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Chương trình tu tập, 11/5/2021 17:10
2
28

Mục Lục [Ẩn]

  Lời dẫn

  Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thường được gọi tắt là Văn Thù (dịch nghĩa là Diệu Đức, Diệu Cát Tường, Diệu Âm). Ngài là một trong những vị Bồ Tát quan trọng của Phật giáo, là vị Bồ Tát tượng trưng cho trí tuệ. Ngài là con thứ ba của vua Vô Tránh Niệm, có tên là Thái tử Vương Chúng. Ngài cúng dường Phật Bảo Tạng và phát nguyện độ sinh nên Phật Bảo Tạng thọ ký cho Ngài phải trải vô lượng hằng hà sa số kiếp về sau, thì Ngài sẽ thành Phật ở thế giới thanh tịnh Vô Cấu Bảo Chi thuộc về bên phương Nam, hiệu là Phật Văn Thù. Ngài xuất hiện hầu như trong tất cả các kinh điển quan trọng của Phật giáo Đại thừa: Hoa Nghiêm, Thủ Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Duy Ma Cật,… như một nhân vật thân cận nhất của Đức Phật Thích Ca.

  Trước khi thành Phật, các Đức Phật đều phải phát tâm Bồ Đề, tu hành Bồ Tát đạo, vì vậy Phật tử chúng ta muốn tu thành Phật, thì bước đầu chúng ta cần học hiểu về các nguyện, các hạnh của các vị Bồ Tát và từng bước thực tập theo các Ngài, để chúng ta khai mở được tâm trí tự lợi lợi tha, tâm trí Bồ Đề.

  Tuần lễ tu tập kỷ niệm này vía của Ngài, quý Phật tử tụng kinh, thiền quán, sẽ phần nào hiểu được về trí tuệ, tài năng phương tiện, công đức của Bồ Tát, khiến tránh được những suy nghĩ tự mãn sai lầm, khi thấy mình làm một chút việc thiện, đã tự cho mình là đang hành Bồ Tát đạo.

  Chương trình tu tập này, sẽ đem lại cho quý Phật tử những trải nghiệm về sự tăng thượng tâm, tăng thượng trí, mang lại lợi ích ngay trong hiện tại cho quý Phật tử và cho chúng sinh và là duyên thù thắng cho quý Phật tử.

  Thời gian tu tập trong một tuần từ: 1 - 7/4/ ÂM LỊCH hàng năm.

  Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): Nghi thức tu tập kỷ niệm ngày vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

  (Đọc kỹ trước khi thực hành)

  Nghi thức tu tập

  I. Nguyện hương

  Có hai mục văn nguyện hương (dùng 1 trong 2):
  1. Có hương đốt là hương nén, hương trầm...;
  2. Không có hương đốt

  1. Có hương đốt là hương nén, hương trầm...

  Nguyện đem lòng thành kính
  Gửi theo đám mây hương
  Phảng phất khắp mười phương
  Cúng dường ngôi Tam Bảo
  Thề trọn đời giữ đạo
  Theo tự tính làm lành
  Cùng pháp giới chúng sinh
  Cầu Phật từ gia hộ
  Tâm Bồ Đề kiên cố
  Chí tu đạo vững bền
  Xa biển khổ nguồn mê
  Chóng quay về bờ giác
  Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
  Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
  Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

  2. Không có hương đốt

  Nguyện ý thành, tâm kính
  Biến mãn khắp mười phương
  Cúng dường ngôi Tam Bảo
  Thề trọn đời giữ đạo
  Theo tự tính làm lành
  Cùng pháp giới chúng sinh
  Cầu Phật từ gia hộ
  Tâm Bồ Đề kiên cố
  Chí tu đạo vững bền
  Xa biển khổ nguồn mê
  Chóng quay về bờ giác
  Nam mô Hương Tâm Cúng Dường Bồ Tát
  Nam mô Hương Tâm Cúng Dường Bồ Tát
  Nam mô Hương Tâm Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

  (Quỳ gối; chắp tay)

  II. Văn khấn

  Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
  Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… Hiện đang ở tại:…
  Nhân kỷ niệm ngày vía của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, con xin tu tập theo “Nghi thức tu tập kỷ niệm ngày vía đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát”, con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh nương oai lực Tam Bảo, quang giáng nơi đàn tràng ủng hộ, con cũng xin thỉnh chư vong linh gia tiên tiền tổ, vong linh trên đất cùng các vong linh có hữu duyên với gia đình chúng con được nương oai lực Tam Bảo, mà được duyên lành cùng con tu tập để được hiểu về nguyện, về hạnh và công đức của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, mà cùng nhau phát tâm Bồ Đề, tinh tấn trên con đường Bồ Đề, để cầu hạnh phúc an lạc cho mình, cầu hạnh phúc an lạc cho chúng sinh và mong nguyện cho chính Pháp trụ lâu dài ở thế gian.
  Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông) (1 lễ)

  (Tùy duyên quỳ hoặc đứng; chắp tay đọc; pháp khí: khánh; 1 hồi khánh)

  III. Tán Pháp 

  Văn Thù Sư Lợi
  Đại Bồ Tát lớn
  Hộ trì chư Phật
  Trên đường Bồ Đề
  Dắt chúng hữu tình
  Hành Bồ Tát đạo
  Bồ Tát Văn Thù
  Gương sáng tự lợi
  Trí tuệ bát nhã
  Chặt tan xiềng xích
  Phiền não vô minh
  Bồ Tát Văn Thù
  Gương sáng lợi tha
  Tay cầm kiếm báu
  Mình mặc bảo giáp
  Cưỡi sư tử xanh
  Cứu thoát chúng sinh
  Khỏi ba loại độc
  Tham độc, sân độc
  Cùng si mê độc
  Chúng con chí thành
  Đảnh lễ Bồ Tát. (1 chuông)

  (Tùy duyên lễ quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

  IV. Đảnh lễ

  Chí tâm đảnh lễ: Bậc Giác Ngộ. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 chuông) (1 lễ)
  Chí tâm đảnh lễ: Bậc chinh phục thành tựu siêu việt. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 chuông) (1 lễ)
  Chí tâm đảnh lễ: Thân trí tuệ tự khởi lên một cách tự nhiên. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 chuông) (1 lễ)
  Chí tâm đảnh lễ: Con mắt trí tuệ độc nhất không bị nhiễm ô bởi những che chướng. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 chuông) (1 lễ)
  Chí tâm đảnh lễ: Ánh sáng trí tuệ chiếu tỏa rạng ngời, sáng tỏ. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 chuông) (1 lễ)
  Chí tâm đảnh lễ: Khai mở trí huệ mọi hữu tình. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 chuông) (1 lễ)
  Chí tâm đảnh lễ: Biểu tượng kết tinh trí huệ của mười phương Phật. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 chuông) (1 lễ)
  Chí tâm đảnh lễ: Bậc Trì Tụng Hoàn Hảo Ý Nghĩa Tuyệt Đối của chư Phật. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 chuông) (1 lễ)
  Chí tâm đảnh lễ: Hồng Danh trí tuệ tự lợi lợi tha. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 chuông) (1 lễ)
  Chí tâm đảnh lễ: Được Đấng Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni thường ngợi khen. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 chuông) (1 lễ)
  Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (chuông) (3 lễ)

  (Ngồi; khai chuông mõ; pháp khí: mõ)

  V. Tụng kinh

  Kệ khai kinh

  Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
  Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
  Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
  Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần) (3 chuông)

  Kinh tụng
  (Quý Phật tử ấn vào tên bài kinh để xem bài kinh)

  Ngày 1 và ngày 2. Bài kinh: Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thuyết về tài năng của Bồ Tát

  Ngày 3 và ngày 4. Bài kinh: Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thuyết về tài năng phương tiện trong công hạnh của Bồ Tát

  Ngày 5 và ngày 6. Bài kinh: Đức Thế Tôn khen ngợi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thuyết về trí nhất thiết nguyện của Bồ Tát

  Ngày 7. Bài kinh: Đức Thế Tôn khen ngợi oai lực công đức của Bồ Tát Văn Thù

  (Ngồi tụng; pháp khí: mõ)

  VI. Tụng “Mật Điển Trì Tụng Hồng Danh Văn Thù”

  Kính lễ Đức Văn Thù trẻ trung tôn quý!
  Như thế, Ngài là một Bậc Giác Ngộ, bậc chinh phục thành tựu siêu việt!
  Thân trí tuệ tự khởi lên một cách tự nhiên
  Con mắt trí tuệ độc nhất không bị nhiễm ô bởi những che chướng
  Ánh sáng trí tuệ chiếu tỏa rạng ngời, sáng tỏ!
  Kính lạy Bồ Tát, bậc khai mở trí huệ mọi hữu tình!
  Bồ Tát là biểu tượng kết tinh trí huệ của mười phương Phật!
  Đây là điều tất cả chư Phật đã giác ngộ viên mãn hoàn toàn tuyên thuyết.
  Bậc Trì Tụng Hoàn Hảo Ý Nghĩa Tuyệt Đối
  Hồng Danh bậc Chúa Tể, Đức Đại Trí Văn Thù,
  Được tuyên thuyết trọn vẹn bởi
  Đấng Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Siêu Việt!

  (Chắp tay bạch)

  (Ngồi; chắp tay bạch)

  VII. Ngồi thiền

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập, đọc đề mục xong thì xuống dưới đọc tiếp):

  Ngày 1: Đề mục quán:
  1. Tư duy về những khổ trong sinh tử, để dũng mãnh chân thật phát tâm Bồ Đề.
  2. Bồ Tát không sợ sệt luôn nói lên sự thật, quán chiếu ta không dám nói lên sự thật là do tâm sợ sệt điều gì? Hãy đối trị, tập nói lên sự thật để giúp người giác ngộ nhân quả. Tư duy về lợi ích nhân quả để vượt qua sự sợ sệt đó.
  3. Có dám nói lên sự thật về Phật, Pháp, Tăng hay không? Hay còn sợ sệt điều gì?
  4. Có dám nói lên sự thật về sự chuyển nghiệp của mình, của người hay không; có dám tuyên dương không?

  Ngày 2: Đề mục quán:
  1. Quán chiếu để từ bỏ sự ái nhiễm với mong cầu
  2. Quán chiếu về kết quả hành động của đạo hữu trong đạo tràng khi họ có tướng của sự giận dữ, cứng rắn

  Ngày 3: Đề mục quán:
  1. Tư duy nhân quả của người thân trong hiện tại và quá khứ để phát được nguyện Bồ Đề thật sâu sắc
  2. Quán chiếu về các việc hiện tại của mình để tinh tấn hơn trong 6 pháp hòa kính; để trở thành Phật tử xuất sắc có được hạt giống Bồ Tát trong tâm của mình hạnh nguyện được đầy đủ

  Ngày 4: Đề mục quán: Quán sát về tâm mình xem có bình đẳng giữa các đạo hữu, giữa các phận sự hay không? Nếu không thì do đâu? Do tâm tham ái, tâm tham tài, danh sắc hay do tâm chấp ngã (chấp tôi)

  Ngày 5: Đề mục quán: Quán chiếu từ bỏ tham dục do thân sai khiến. Từ đó tinh tấn trong phận sự, trong bố thí và đoạn trừ lười biếng

  Ngày 6: Đề mục quán: Quán chiếu thực hành bố thí với tâm không mong cầu đền đáp

  Ngày 7: Đề mục quán:
  1. Niệm ân đức phát nguyện Bồ Đề hành Bồ Tát đạo của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi
  => Từ đó mình có được tuần lễ tu tập
  2. Quán chiếu sự chân thật trong lời phát nguyện của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, tập thực hành phát nguyện hồi hướng hóa giải nạn dịch Covid

  (đọc tiếp)

  Con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

  Thời gian ngồi thiền: Tùy duyên phù hợp với đạo hữu.

  VIII. Xả thiền

  (Ba tiếng chuông; chắp tay)

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin xả thiền.

  (Quỳ gối; chắp tay)

  (Nếu đạo hữu nào tu thêm kinh Tam Bảo hồi hướng dịch covid, thì bạch Phật theo văn khấn tụng kinh Tam Bảo, sau đó tụng luôn vào bài kinh. Tụng xong kinh Tam Bảo, thì tụng tiếp phục nguyện hồi hướng, tam quy tại chương trình này)

  IX. Phục nguyện hồi hướng

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
  Mùng 4 tháng 4
  Nhân ngày lễ vía
  Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi
  Đệ tử chúng con
  Phát nguyện tu hành
  Tụng kinh thiền quán
  Tán dương công đức
  Và xin phát nguyện
  Nương tựa Tam Bảo
  Theo gương đức Văn Thù
  Tinh cần tu tập
  Khai mở trí tuệ
  Chúng con nguyện xin
  Hiện tại kiếp này
  Và muôn kiếp sau
  Đều gặp Minh Sư
  Bậc thiện tri thức
  Tu nguyện Bồ Đề
  Nương nơi Tam Bảo
  Kiến lập pháp hội
  Tu pháp giải thoát
  Lợi ích chúng sinh. (1 chuông)
  Nguyện cho hết thảy
  Chư Thiên, chư thần
  Cùng với cha mẹ
  Hiện tại kiếp này
  Và muôn kiếp trước
  Thân bằng quyến thuộc
  Và các vong linh
  Gia tiên tiền tổ
  Oan gia trái chủ
  Của cả gia đình
  Được nương Tam Bảo
  Giác ngộ Phật Pháp
  Cùng với chúng con
  Kết duyên pháp lữ
  Trợ duyên cho nhau
  Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
  Cùng xin hồi hướng
  Cho cả gia đình
  Bình an mạnh khỏe
  Gia đạo hưng long
  Ác nạn tiêu trừ
  Công việc hanh thông
  Tu theo Phật Pháp. (1 chuông)
  Lại hướng nguyện cho
  Đạo Phật hưng thịnh
  Trên toàn thế giới
  Đất nước Việt Nam
  Luôn có minh quân
  Lãnh đạo đất nước
  Hưởng ân Tam Bảo
  Như thuở vua Trần Nhân Tông
  Đất nước thịnh hưng.
  Nhân dân an lạc. (1 chuông)
  Chúng con lại nguyện
  Chư Thiên, thiện Thần
  Gia tâm ủng hộ
  Thời tiết thuận hòa
  Giảm bớt thiên tai
  Hạn hán, động đất
  Dịch bệnh, mất mùa
  Chiến tranh loạn lạc
  Khiến cho:
  Quốc Thái dân an
  Thế Giới hòa bình (1 chuông)
  Nguyện cho:
  Pháp giới chúng sinh
  Đồng thành Phật đạo.

  Con cũng xin hồi hướng thêm cho gia đình con (đọc các việc cụ thể đang mong cầu):…

  (Tùy theo hiện tượng mỗi năm, mỗi đợt dịch bệnh, hạn hán, lũ, cháy,… ở … (địa danh) mà thay đổi phần hồi hướng. Hiện tại hồi hướng như sau:)

  Con lại xin hồi hướng công đức này, cho các chúng hành bệnh quỷ vương, Ác Độc Quỷ Vương, đa ác quỷ vương… Huyết Lệ Sầu Quỷ Vương, cùng các tiểu quỷ tử (theo kinh Địa Tạng) có liên quan tới ác nạn dịch bệnh covid của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này, được tăng phúc, tăng duyên giác ngộ Phật Pháp, từ bỏ việc ác hộ trì việc thiện, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, cùng với gia đình con kết duyên pháp lữ, trợ duyên cho nhau cùng được an vui hạnh phúc và tu tập cho đến ngày thành Phật. Hồi hướng nguyện mong cho nạn dịch covid tại đất nước Việt Nam được hóa giải, chúng nhân có ý thức phòng dịch cao, mọi người đang tham gia phòng chống dịch được bình an mạnh khỏe, không bị nhiễm bệnh.

  Con xin hồi hướng cho gia đình con không rơi vào các ác nạn, ác dịch này và hồi hướng nguyện cho chúng nhân được sớm tiêu ác nghiệp này, được bình an hạnh phúc tu theo chính đạo.

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông) (1 lễ)

  (Tùy duyên lễ quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

  X. Tam quy

  Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, hiểu rõ đạo lớn, phát tâm Bồ Đề. (1 chuông) (1 lễ)
  Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, vào sâu kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông) (1 lễ)
  Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông) (1 lễ)

  (1 hồi khánh kết thúc khóa lễ)

  Hết

  28
  CHIA SẺ
  Bình luận (2)

  Đọc thêm

  05 T5, 2021
  05 T5, 2021
  Bài 8 – Cầu siêu giải oán kết – Tu tập tại nhà

  Chùa Ba Vàng hướng dẫn cho Phật tử và nhân dân tu tập theo nhân quả để chuyển hóa được các nghiệp oan gia trái chủ. Xin mời quý Phật tử

  3 2592

  Bài 8 – Cầu siêu giải oán kết – Tu tập tại nhà

  05 T5, 2021
  05 T5, 2021
  Chương trình tu tập hồi hướng cầu nguyện hóa giải nạn dịch virus Corona (Covid-19) (Phật tử có thể tu tập tại nhà)

  Mỗi Phật tử chùa Ba Vàng phát tâm Bồ Đề, tinh tấn tu tập trong thời gian ít nhất 49 ngày để hồi hướng cho công cuộc phòng, chống dịch virus Corona...

  0 1101

  Chương trình tu tập hồi hướng cầu nguyện hóa giải nạn dịch virus Corona (Covid-19) (Phật tử có thể tu tập tại nhà)

  20 T7, 2020
  20 T7, 2020
  Bài 1: Cầu siêu vong linh thai nhi (Làm lễ tại nhà trước khi về chùa dự lễ Cầu siêu)

  Chùa Ba Vàng hướng dẫn cho Phật tử và nhân dân tu tập theo nhân quả để chuyển hóa được các nghiệp khổ. Lễ cầu siêu vong linh thai nhi tại chùa

  0 48

  Bài 1: Cầu siêu vong linh thai nhi (Làm lễ tại nhà trước khi về chùa dự lễ Cầu siêu)

  20 T7, 2020
  20 T7, 2020
  Bài 2: Cầu siêu vong linh thai nhi tại nhà (không về chùa làm lễ Cầu siêu được)

  Đức Phật dạy, nếu chúng ta tạo nghiệp ác thì phải thọ chịu quả khổ, nếu chúng ta tạo nghiệp thiện thì được hưởng hạnh phúc. Cầu siêu vong linh thai nhi...

  0 34

  Bài 2: Cầu siêu vong linh thai nhi tại nhà (không về chùa làm lễ Cầu siêu được)

  19 T6, 2020
  19 T6, 2020
  Chương trình tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng

  Chương trình tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng

  0 21

  Chương trình tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng

  01 T1, 2020
  01 T1, 2020
  Bài 8 - Phần B. Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 (Quyển thượng)

  Lần thứ nhất tu tập 49 ngày, 3 ngày đầu tiên tụng kinh, từ ngày thứ 4 đến 49, xen kẽ 1 ngày nghe Pháp, 1 ngày tụng kinh

  3 110

  Bài 8 - Phần B. Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 (Quyển thượng)