0
0

Nghi thức tu tập hàng ngày tại nhà tu tập theo mùa an cư kiết hạ của chư Tăng

Chương trình tu tập, 09/01/2019 11:23
0
0

Quý Phật tử tùy duyên tải và in chương trình tu tập dành cho người tu tại nhà tại đây: Chương trình tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng (dành cho người tu tại nhà)

(Cúng cơm sau khi đảnh lễ hết danh hiệu Phật)

NGUYỆN HƯƠNG
(Chủ sám)
Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát!

VĂN KHẤN
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Nam mô Thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh!
Hôm nay là ngày… tháng… năm…
Đệ tử chúng con là ……………… tác lễ tu tập theo theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng, theo phát nguyện của con. Giờ này con xin tu tập theo kinh (tên kinh, phẩm thứ…)……
Từ công đức thực hành hạnh vâng lời Tam Bảo, vâng lời Sư Phụ cùng chư Tăng cầu tu Phật Pháp, chúng con nương vào oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh của chư Tăng chùa Ba Vàng, để xin thỉnh mời chư Phạm Thiên, Đế Thích, Tứ Thiên Vương chúng, Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp, Thiện Thần, cùng chư vị bách Thần, chư vị Thần linh quang giáng nơi đàn tràng pháp hội, nghe kinh, thính Pháp và chúng con cũng xin được thỉnh mời tất cả chư vị hương linh gia tiên tiền tổ, vong linh oan gia trái chủ, vong linh có duyên với gia đình con, được vào pháp hội dự pháp nghe kinh cùng với chúng con và tùy duyên thọ thực phần lễ mà chúng con đã dâng cúng.
Chúng con xin đem các công đức tu tập:
Hướng nguyện cầu Sư Phụ của chúng con tứ đại được điều hòa, trụ thế Sa Bà được dài lâu, để bảo hộ cho tứ chúng, chư Tăng Phật tử chúng con cùng chúng sinh được lợi ích giác ngộ giải thoát.
Hướng nguyện cầu thỉnh bậc Thánh xuất hiện nơi đời tuyên dương chính Pháp Phật làm lợi ích cho muôn loài.
Hướng nguyện cho chúng sinh khắp trong lục đạo được các thiện duyên tu theo chính đạo.
Hướng nguyện cho các chúng chư Thiên, chư Thần, Dạ-xoa, La-sát cùng đẳng đẳng các chúng có liên quan bỏ ác làm lành, ủng hộ khiến cho ở Việt Nam cũng như thế giới bớt thiên tai, hạn hán, động đất, dịch bệnh, mất mùa, chiến tranh.
Hướng nguyện cho đất nước Việt Nam, luôn có được minh quân oai đức, là bậc Bồ Tát hành Ba-la-mật lãnh đạo, để đất nước được hòa bình, nhân dân hạnh phúc, ủng hộ cho chính Pháp được tuyên dương, Phật tử được an ổn tu hành.
Hướng nguyện cho thân bằng quyến thuộc hiện đời, được tiêu trừ nghiệp chướng, tu theo chính đạo.
Hướng nguyện cho cha mẹ quyến thuộc quá vãng nhiều đời, nhiều kiếp cùng các oan gia trái chủ có duyên với chúng con được giác ngộ, xả bỏ ái chấp, phát nguyện tu hành, sớm được sinh về cảnh giới an lành, tu theo chính đạo.
Chúng con khải bạch Tam Bảo chứng minh và gia hộ, hết thảy chư Thiên, Thiện Thần nương năng lực Phật, đồng làm hộ pháp ủng hộ cho chúng con tu hành.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!

ĐẢNH LỄ PHẬT
(Theo bài kinh tụng; Pháp khí: khánh, chuông)
(Các bài kinh tụng (Phật tử tu đến ngày nào thì ấn vào tên kinh để vào bài cần tụng):
Sám Hồng Danh: 7 ngày.
Lương Hoàng Bảo Sám: tụng 40 ngày, một ngày tụng một chương.
Kinh Quán Âm Quảng Trần: tụng 7 ngày.
Kinh Pháp Hoa: tụng 28 ngày, mỗi ngày tụng một phẩm.
Kinh Địa Tạng: 6 ngày, một ngày tụng từ hai đến ba phẩm, tuỳ theo phẩm dài hoặc ngắn.
– Kinh Vu Lan: 3 ngày.)
(Sau khi đảnh lễ Phật xong thì các Phật tử trở lại phần nghi thức hàng ngày này để cúng cơm)

CÚNG CƠM
(Quỳ, khai chuông mõ, chủ sám bạch)
Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ cho chúng con.
Đệ tử chúng con xin hồi hướng phước báu tùy tâm cúng dường Tam Bảo hôm nay, đến cho chư Thiên, chư Thần, chư Hộ Pháp ủng hộ đạo tràng cùng các vong linh chúng con đã thỉnh mời, và chúng con xin được tác lễ cúng dường vật thực:
Thượng: Chúng con xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Chúng con xin cúng dâng lên chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.
Hạ: Chúng con xin cúng dường cho chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh.
Sau: Chúng con xin được nương oai lực Phật, chúng con xin thỉnh mời và hiến cúng cho tất cả các vong linh gia tiên tiền tổ nội ngoại đôi bên, vong linh trên đất ở, của gia đình con cùng tất cả các chúng vong linh mà chúng con đã thỉnh mời, các chúng vong linh hiện tại có hữu duyên với pháp hội.
(Đại chúng cùng đọc chú Biến thực, Biến thủy)
Chú biến thực: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (7 lần)
Chú biến thủy: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần) (3 tiếng chuông)

TÁN PHÁP
(Theo bài kinh tụng)

PHỤC NGUYỆN
(Chủ sám đọc)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Chúng con cũng xin hồi hướng phúc lành đến cho (tên, việc mà mình mong cầu)…… Chúng con lại nguyện cho tất cả gia đình được tăng trưởng phước lành, các sự cát tường, được chư tai tiêu diệt, đủ duyên giác ngộ Phật Pháp, để cùng nhau tinh tấn tu hành theo Chính Pháp của Phật, cầu vô thượng đạo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

HỒI HƯỚNG
(Đại chúng cùng đọc)
Đệ tử chúng con
Vâng lời Phật dạy
Tu giới, học Pháp
Chúng con nguyện xin
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Dẫn dắt tu hành
Cầu vô thượng đạo. (1 tiếng chuông)
Chúng con lại nguyện cầu
Bậc Thánh sớm giáng trần
Dẫn độ chúng sinh
Vào dòng giải thoát. (1 tiếng chuông)
Nguyện cầu Sư trưởng
Tứ đại điều hoà
Trụ thế Sa Bà dài lâu
Tuyên dương chính Pháp Phật
Lợi ích chúng hữu tình. (1 tiếng chuông)
Nguyện cho hết thảy
Chư Thiên, chư Thần
Cùng với cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Thân bằng quyến thuộc
Và các vong linh
Gia tiên tiền tổ
Oan gia trái chủ
Của cả gia đình
Được nương Tam Bảo
Giác ngộ Phật Pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu theo Phật Pháp. (1 tiếng chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khoẻ
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo chính đạo. (1 tiếng chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Đất nước thịnh hưng.
Nhân dân an lạc. (1 tiếng chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, thiện thần
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc thái dân an
Thế giới hoà bình (1 tiếng chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo. (1 tiếng chuông)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần) (3 tiếng chuông)

TAM QUY
Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh hiểu rõ đạo lớn, phát tâm Bồ Đề. (1 tiếng chuông) (1 lạy)
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh vào sâu kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 tiếng chuông) (1 lạy)
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 tiếng chuông) (1 lạy)

HẾT!


>>> Chương trình tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng

0
CHIA SẺ
Bình luận (0)

Đọc thêm

11 T5, 2021
11 T5, 2021
Nghi thức tu tập kỷ niệm ngày vía đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thường được gọi tắt là Văn Thù (dịch nghĩa là Diệu Đức, Diệu Cát Tường, Diệu Âm). Ngài là một trong những vị Bồ Tát quan trọng của Phật giáo, là vị Bồ Tát tượng trưng cho trí tuệ. Ngài là con thứ ba của vua Vô Tránh Nhiệm, có tên là Thái tử Vương Chúng.

2 2471

Nghi thức tu tập kỷ niệm ngày vía đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

05 T5, 2021
05 T5, 2021
Bài 8 – Cầu siêu giải oán kết – Tu tập tại nhà

Chùa Ba Vàng hướng dẫn cho Phật tử và nhân dân tu tập theo nhân quả để chuyển hóa được các nghiệp oan gia trái chủ. Xin mời quý Phật tử

3 2592

Bài 8 – Cầu siêu giải oán kết – Tu tập tại nhà

05 T5, 2021
05 T5, 2021
Chương trình tu tập hồi hướng cầu nguyện hóa giải nạn dịch virus Corona (Covid-19) (Phật tử có thể tu tập tại nhà)

Mỗi Phật tử chùa Ba Vàng phát tâm Bồ Đề, tinh tấn tu tập trong thời gian ít nhất 49 ngày để hồi hướng cho công cuộc phòng, chống dịch virus Corona...

0 1101

Chương trình tu tập hồi hướng cầu nguyện hóa giải nạn dịch virus Corona (Covid-19) (Phật tử có thể tu tập tại nhà)

20 T7, 2020
20 T7, 2020
Bài 1: Cầu siêu vong linh thai nhi (Làm lễ tại nhà trước khi về chùa dự lễ Cầu siêu)

Chùa Ba Vàng hướng dẫn cho Phật tử và nhân dân tu tập theo nhân quả để chuyển hóa được các nghiệp khổ. Lễ cầu siêu vong linh thai nhi tại chùa

0 48

Bài 1: Cầu siêu vong linh thai nhi (Làm lễ tại nhà trước khi về chùa dự lễ Cầu siêu)

20 T7, 2020
20 T7, 2020
Bài 2: Cầu siêu vong linh thai nhi tại nhà (không về chùa làm lễ Cầu siêu được)

Đức Phật dạy, nếu chúng ta tạo nghiệp ác thì phải thọ chịu quả khổ, nếu chúng ta tạo nghiệp thiện thì được hưởng hạnh phúc. Cầu siêu vong linh thai nhi...

0 34

Bài 2: Cầu siêu vong linh thai nhi tại nhà (không về chùa làm lễ Cầu siêu được)

19 T6, 2020
19 T6, 2020
Chương trình tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng

Chương trình tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng

0 21

Chương trình tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng

01 T1, 2020
01 T1, 2020
Bài 8 - Phần B. Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 (Quyển thượng)

Lần thứ nhất tu tập 49 ngày, 3 ngày đầu tiên tụng kinh, từ ngày thứ 4 đến 49, xen kẽ 1 ngày nghe Pháp, 1 ngày tụng kinh

3 110

Bài 8 - Phần B. Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 (Quyển thượng)