(Ngồi chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng tác đại chứng minh. Nay con nương đức của Sư Phụ cùng chư Tăng chùa Ba Vàng phát nguyện tu tập kính mừng Phật đản thọ giới Bát quan trai ở nhà, giờ này đã đến giờ thọ trai, con xin dâng thức ăn trai tịnh cúng dường lên Tam Bảo, cúi xin Tam Bảo chứng minh và cho phép con được thừa hưởng ân đức của Tam Bảo mà thọ thực.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Thọ trai xong:

(Ngồi chắp tay bạch)

Giờ này con đã thọ thực xong, con xin phát nguyện sẽ tinh tấn tu hành, thực hành công hạnh Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian. Cúi xin Tam Bảo chứng minh cho con.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích ca Mâu Ni!

Các bài nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

1 bình luận