Quý Phật tử và các bạn nếu muốn in thì tải tại đây: Tu Bát quan trai giới tại nhà hồi hướng cầu nguyện nhằm hoá giải, tiêu trừ đại dịch COVID-19 và nạn hạn hán

A. HƯỚNG DẪN

Kính thưa quý Phật tử.

Tuy thọ giới Bát quan trai tu tập tại nhà không viên mãn công đức nhưng tâm chúng ta hướng tới giới và tinh tấn tu tập, vẫn thành tựu các số phần công đức.
Mỗi Phật tử chùa Ba Vàng phát Tâm Bồ Đề, tinh tấn chân thật tu tập theo giáo lý nhân quả của Phật giáo, phát nguyện tu tập Bát quan trai giới, tụng kinh, lễ Phật, sám hối và làm các việc thiện lành khác… trong ngày tu tập Bát quan trai giới để hồi hướng cho công cuộc phòng, chống dịch virus Corona (Covid-19).
Phúc báu tu tập này sẽ được hồi hướng cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhân viên y tế và tất cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng ngừa, khống chế và dập tắt dịch virus Corona (Covid-19) tại Việt Nam cũng như trên thế giới.
Phúc báu tu tập này cũng được hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân đang điều trị có thêm năng lượng trợ duyên tích cực cho việc điều trị bệnh và hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân quá vãng sớm được sinh về cảnh giới an lành.
Nhằm nâng cao ý thức công dân toàn cầu, thức tỉnh trách nhiệm của con người vì môi trường sức khỏe cộng đồng, mỗi Phật tử chùa Ba Vàng, ngoài việc chân thật tinh tấn tu tập, cần thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, hướng dẫn của cơ quan y tế có thẩm quyền về phòng chống dịch bệnh. Quý Phật tử hạn chế đến chỗ đông người, không tập trung quá số người theo quy định, thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng và sử dụng nước diệt khuẩn, khi tiếp xúc với người khác phải giữ khoảng cách an toàn. Bên cạnh đó, mỗi Phật tử cũng cần thật sự bình tĩnh, sáng suốt trước các vấn nạn truyền thông trong đại dịch này.

• ĐỒ LỄ:

Sắm 3 bát cơm và 3 cốc nước để dâng cúng lên chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Tăng, dâng cúng lên chư Thiên, chư Thần, hiến cúng các vong linh.

THỜI GIAN TU BÁT QUAN TRAI GIỚI
Ngày 08 tháng 3 năm Canh Tý (tức ngày 31 tháng 3 năm 2020)

– 4h30: tụng Kinh Tam Bảo và Kinh Dược Sư
(như chương trình “Khuyến thỉnh”).
– 08h00: Thọ giới Bát quan trai, tụng Kinh Tam Bảo và Kinh Dược Sư
– 11h00: Thọ trai
– 14h15: Lễ Phật, ngồi thiền, nghe Pháp
– 19h30: Sám hối chuyển hoá, tụng Kinh Tam Bảo
(như chương trình “Khuyến thỉnh”).

B. CÁC KHÓA LỄ

I. KHUYA:

TỤNG KINH TAM BẢO (VESĀLI THIÊN TAI, DỊCH HOẠ)
VÀ KINH DƯỢC SƯ (như chương trình “Khuyến thỉnh”)

II. SÁNG:

NGUYỆN HƯƠNG
Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác. (1 tiếng chuông)
Nam mô Bồ Tát Hương Cúng Dường. (3 lần) (3 tiếng chuông)
(cắm hương, quỳ chắp tay đọc)

VĂN KHẤN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tác đại chứng minh.
Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh cho con. Con xin thỉnh hết thảy chư Thiên, chư Thiện Thần, Hộ Pháp quang giáng nơi Pháp hội ủng hộ cho con.
Đệ tử con tên là… Pháp danh…. ở tại……………….
Đệ tử chúng con đang sinh hoạt tại chùa Ba Vàng tập tu sáu Pháp hoà kính. Nhân duyên hiện nay dịch bệnh virus Corona (Covid-19) đã xuất hiện và lan tràn rất cao mà thế giới chưa có thuốc để chữa trị và trên đất nước Việt Nam có nhiều vùng bị khô hạn.
Đệ tử chúng con đã được Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cho phát Tâm Bồ Đề và đang được nương đức của Sư Phụ cùng Đại Tăng hòa hợp thực hành công hạnh Bồ Đề tại chùa Ba Vàng, tu tập Bát quan trai giới, tụng kinh Tam Bảo, kinh Dược Sư và làm các việc phúc, để hộ trì Tam Bảo, hộ trì cho chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập cầu Thánh quả làm lợi ích cho muôn loài, nguyện cho chính Pháp của Phật được tuyên dương.
Hôm nay là ngày tu Bát Quan Trai, Sư Phụ và Đại Tăng khuyến phát Phật tử chúng con phát nguyện tu tập Bát quan trai giới tại nhà, con đã phát nguyện thọ nhận Bát quan trai giới.
Con thành kính hướng về thập phương chư Phật (nếu Phật tử không tu theo chùa Ba Vàng thì tuỳ duyên hướng tâm để nhận giới), hướng về Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng, thành tâm xin thọ nhận Bát quan trai giới tu tập một ngày một đêm:
Con xin phát nguyện một ngày một đêm thọ nhận giới không sát sinh. (1 lễ) (1 tiếng chuông)
Con xin phát nguyện một ngày một đêm thọ nhận giới không trộm cắp. (1 lễ) (1 tiếng chuông)
Con xin phát nguyện một ngày một đêm thọ nhận giới không dâm dục. (1 lễ) (1 tiếng chuông)
Con xin phát nguyện một ngày một đêm thọ nhận giới không nói dối, không nói lời ác khẩu, không nói lời thêu dệt, không nói lời đâm thọc. (1 lễ) (1 tiếng chuông)
Con xin phát nguyện một ngày một đêm thọ nhận giới không sử dụng các chất gây nghiện. (1 lễ) (1 tiếng chuông)
Con xin phát nguyện một ngày một đêm thọ nhận giới không trang điểm, không ca múa hát xướng các trò vui thế gian. (1 lễ) (1 tiếng chuông)
Con xin phát nguyện một ngày một đêm thọ nhận giới không nằm giường toà cao tốt. (1 lễ) (1 tiếng chuông)
Con xin phát nguyện một ngày một đêm thọ nhận giới không ăn phi thời. (1 lễ) (1 tiếng chuông)
Chúng con hồi hướng tất cả công đức tu tâp Bát quan trai giới này nguyện cho nạn nghiệp bệnh virus Corona (Covid-19) được hoá giải, tiêu trừ, các nơi chưa bị nạn dịch bệnh thì không bị, các cơ quan chức năng tăng trưởng các duyên để dập tắt được những vùng đã phát nạn dịch bệnh. Cùng hồi hướng cầu thỉnh các vị chư Thiên, chư Thần, chư Dạ Xoa cùng đẳng đẳng các chúng nương oai lực Tam Bảo phát khởi Từ Tâm tác duyên ủng hộ cho chúng nhân có được các cơn mưa tại các vùng khô hạn, thời tiết được thuận hoà, thiện tâm của chúng sinh được tăng trưởng, các công việc phòng, chống hạn hán, thiếu nước, được hanh thông và thành công, hoá giải, tiêu trừ được nạn khô hạn, hạn hán. (1 tiếng chuông)
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 tiếng chuông)
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 lễ) (3 tiếng chuông)
(quỳ gối, chắp tay)

LỄ TÁN PHẬT
(pháp khí khánh, chuông)
Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 tiếng chuông)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) (1 tiếng chuông)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) (1 tiếng chuông)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) (3 tiếng chuông)

TÁN PHÁP
(pháp khí: chuông, mõ)
Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn
Trăm nghìn muôn kiếp khó được gặp
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn. (1 tiếng chuông)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần) (3 tiếng chuông)

TỤNG KINH TAM BẢO (VESĀLI THIÊN TAI, DỊCH HOẠ)
VÀ KINH DƯỢC SƯ (như chương trình Khuyến thỉnh)
(Quỳ gối chắp tay phát nguyện ba lần)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tác đại chứng minh!
Nương đức của Sư Phụ và Đại Tăng chùa Ba Vàng, chúng con xin phát nguyện thực hành công hạnh:
PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN. (1 tiếng chuông)
Chúng con nguyện hồi hướng cho chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (3 lần) (3 tiếng chuông)

CÚNG CƠM
(Quỳ gối chắp tay khấn)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh, chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh chứng giám, chư vong linh hoan hỷ, hôm nay gia đình chúng con thành tâm nương đức của Sư Phụ và Đại Tăng chùa Ba Vàng, tu tập Bát quan trai giới, chúng con xin có bát cơm chén nước lòng thành dâng lên cúng dường:
Thượng: Chúng con xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh. (1 tiếng chuông)
Trung: Chúng con xin cúng dâng lên chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh. (1 tiếng chuông)
Hạ: Chúng con xin cúng dường cho chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa tại nơi đây. (1 tiếng chuông)
Sau: Chúng con xin được nương oai lực Phật, hiến cúng cho tất cả các vong linh đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con mà được thọ thực no đủ.
(Đọc Biến thủy, Biến thực)
Chú biến thực: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần) (1 tiếng chuông)
Chú biến thủy: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần) (1 tiếng chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần) (3 tiếng chuông)

PHỤC NGUYỆN
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tác đại chứng minh!
Nương đức của Sư Phụ và Đại Tăng chùa Ba Vàng, chúng con xin hồi hướng công đức tu Bát quan trai về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho công cuộc phòng, chống dịch virus Corona (Covid-19); cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhân viên y tế và tất cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng chống, khống chế và dập tắt dịch virus Corona (Covid-19) tại Việt Nam cũng như trên thế giới; hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân đang điều trị có thêm năng lượng trợ duyên tích cực cho việc điều trị bệnh; hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân quá vãng sớm được sinh về cảnh giới an lành; mong cho nạn nghiệp bệnh virus Corona (Covid-19) sớm được hoá giải, tiêu trừ nguyện cho tất cả gia đình con không bị nhiễm bệnh này và tất cả chúng sinh thoát khỏi nạn nghiệp này. Chúng con cũng xin hồi hướng phúc lành đến cho (tên, việc mà mình mong cầu)……
Chúng con kính thỉnh Tam Bảo gia hộ, chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp ủng hộ cho quốc độ được bình an, hoá giải, tiêu trừ dịch bệnh Covid-19 trên toàn thế giới và nạn khô hạn hạn hán trên toàn nước Việt Nam.
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 tiếng chuông)
HỒI HƯỚNG
(Pháp khí: chuông, mõ)
Tụng kinh công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 tiếng chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 tiếng chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (3 tiếng chuông)
LỄ TRI ÂN TAM BẢO (7 lần)
Con xin chí thiết chí thành đảnh lễ tri ân Tam Bảo (lễ 7 lễ) (3 tiếng chuông)
TAM TỰ QUY
(Pháp khí: khánh, chuông)
Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 tiếng chuông) 
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 tiếng chuông)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 tiếng chuông) 

II. TRƯA: Thọ trai:
(Ngồi chắp tay bạch)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng tác đại chứng minh. Nay con phát nguyện thọ giới Bát quan trai ở nhà, giờ này đã đến giờ thọ trai, con xin dâng thức ăn trai tịnh cúng dường lên Tam Bảo, cúi xin Tam Bảo chứng minh và cho phép con được thừa hưởng ân đức của Tam Bảo mà thọ thực. (1 tiếng chuông)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 tiếng chuông)

Thọ trai xong:
(Ngồi chắp tay bạch)
Giờ này con đã thọ thực xong, con xin phát nguyện sẽ tinh tấn tu hành, thực hành công hạnh Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian. Cúi xin Tam Bảo chứng minh cho con. (1 tiếng chuông)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích ca Mâu Ni! (3 tiếng chuông)

III. CHIỀU:
Lễ Phật, ngồi thiền
(Cắm hương xong, chắp tay đọc)
NGUYỆN HƯƠNG
Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác. (1 tiếng chuông)
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 lần) (3 tiếng chuông)
LỄ TÁN PHẬT
(pháp khí: khánh, chuông)
Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 tiếng chuông)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) (1 tiếng chuông)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) (1 tiếng chuông)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) (3 tiếng chuông)

TÁN PHÁP
(pháp khí: chuông, mõ)
Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn
Trăm nghìn muôn kiếp khó được gặp
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn. (1 tiếng chuông)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần) (3 tiếng chuông)

TỌA THIỀN: Đề mục quán Vô Thường
XẢ THIỀN

NGHE PHÁP

Các bài pháp sẽ được phát lại trên các kênh truyền thông của Chùa:
Website: https://chuabavang.com/
Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/chuabavang.com.vn/
Youtube: https://www.youtube.com/chuabavangqn
Kênh: Thầy Thích Trúc Thái Minh
Website: https://thaythichtructhaiminh.com/
Facebook Fanpage:
https://www.facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh
Youtube: https://www.youtube.com/ThayThichTrucThaiMinh

HỒI HƯỚNG
(pháp khí: chuông, mõ)
Công phu, nghe pháp công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 tiếng chuông) 
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 tiếng chuông) 
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (3 tiếng chuông) 
LỄ TRI ÂN TAM BẢO (7 lần)
Con xin chí thiết chí thành đảnh lễ tri ân Tam Bảo (lễ 7 lễ) (3 tiếng chuông) 
TAM TỰ QUY
(Pháp khí: khánh, chuông)
Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 tiếng chuông) 
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 tiếng chuông) 
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 tiếng chuông) 

IV. TỐI:
SÁM HỐI CHUYỂN HÓA VÀ TỤNG KINH TAM BẢO (VESĀLI THIÊN TAI, DỊCH HOẠ)
Quý Phật tử tu tập theo như Nghi lễ: KHUYẾN THỈNH PHẬT TỬ TU TẬP TẠI NHÀ

VĂN KHẤN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh cho chúng con. Chúng con xin thỉnh hết thảy chư Thiên, chư Thiện Thần, Hộ Pháp quang giáng nơi Pháp hội ủng hộ cho chúng con.
Đệ tử chúng con đang sinh hoạt tại chùa Ba Vàng tập tu sáu Pháp hoà kính. Nhân duyên hiện nay dịch bệnh virus Corona (Covid-19) đã xuất hiện và lan tràn rất cao mà thế giới chưa có thuốc để chữa trị và trên đất nước Việt Nam có nhiều vùng bị khô hạn.
Đệ tử chúng con đã được Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cho phát Tâm Bồ Đề và đang được nương đức của Sư Phụ cùng Đại Tăng hòa hợp thực hành công hạnh Bồ Đề tại chùa Ba Vàng tu Bát quan trai giới, sám hối, tụng kinh Tam Bảo và làm các việc phúc, để hộ trì Tam Bảo, hộ trì cho chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập cầu Thánh quả làm lợi ích cho muôn loài, nguyện cho chính Pháp của Phật được tuyên dương.
Chúng con hồi hướng tất cả công đức lành nguyện cho nạn nghiệp bệnh virus Corona (Covid-19) được hoá giải, tiêu trừ các nơi chưa bị nạn dịch bệnh thì không bị, các cơ quan chức năng tăng trưởng các duyên để dập tắt được những vùng đã phát nạn dịch bệnh. Cùng hồi hướng cầu thỉnh các vị chư Thiên, chư Thần, chư Dạ Xoa cùng đẳng đẳng các chúng nương oai lực Tam Bảo phát khởi Từ Tâm tác duyên ủng hộ cho chúng nhân có được các cơn mưa tại các vùng khô hạn, thời tiết được thuận hoà, thiện tâm của chúng sinh được tăng trưởng, các công việc phòng, chống hạn hán, thiếu nước, được hanh thông và thành công, hoá giải, tiêu trừ được nạn khô hạn, hạn hán. (1 tiếng chuông) 
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (2 lần) (1 tiếng chuông) 
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 lễ) (3 tiếng chuông) 

SÁM HỐI CHUYỂN HÓA VÀ TỤNG KINH TAM BẢO (VESĀLI THIÊN TAI, DỊCH HOẠ)
Quý Phật tử tu tập theo như Nghi lễ: : KHUYẾN THỈNH PHẬT TỬ TU TẬP TẠI NHÀ

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tác đại chứng minh!
Nương đức của Sư Phụ và Đại Tăng chùa Ba Vàng, chúng con xin hồi hướng công đức tu Bát quan trai 1 về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho công cuộc phòng, chống dịch virus Corona (Covid-19); cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhân viên y tế và tất cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng chống, khống chế và dập tắt dịch virus Corona (Covid-19) tại Việt Nam cũng như trên thế giới; hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân đang điều trị có thêm năng lượng trợ duyên tích cực cho việc điều trị bệnh; hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân quá vãng sớm được sinh về cảnh giới an lành; mong cho nạn nghiệp bệnh virus Corona (Covid-19) sớm được hoá giải, nguyện cho tất cả gia đình con không bị nhiễm bệnh này và tất cả chúng sinh thoát khỏi nạn nghiệp này.
Chúng con cũng xin hồi hướng phúc lành đến cho (tên, việc mà mình mong cầu)……
Chúng con kính thỉnh Tam Bảo gia hộ, chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp ủng hộ cho quốc độ được bình an, hoá giải, tiêu trừ dịch bệnh Covid-19 trên toàn thế giới và nạn khô hạn hạn hán trên toàn nước Việt Nam.
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 tiếng chuông) 

LỄ TRI ÂN TAM BẢO (7 lần)
Con xin chí thiết chí thành đảnh lễ tri ân Tam Bảo (lễ 7 lễ) (3 tiếng chuông) 

TAM TỰ QUY Y
(pháp khí: khánh, chuông)
Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 lễ) (1 tiếng chuông) 
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lễ) (1 tiếng chuông) 
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lễ) (3 tiếng chuông)

C. XẢ GIỚI

Thời gian: Sáng thứ Tư, ngày 09 tháng 3 năm Canh Tý (tức ngày 01 tháng 4 năm 2020)
Nghi thức:
(Cắm hương xong, chắp tay đọc)
NGUYỆN HƯƠNG
Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác. (1 tiếng chuông) 
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 tiếng chuông)

VĂN KHẤN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh!
Đệ tử con tên là: ……… Pháp danh: ………
Hôm qua con hướng tâm nương đức của Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng nguyện thọ nhận Bát quan trai giới tại nhà một ngày một đêm, nay con xin xả giới Bát quan trai. Kính xin trên chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh cho con được xả giới như pháp để chúng con được thừa hưởng ân đức của Tam Bảo. (1 tiếng chuông)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích ca Mâu Ni! (3 tiếng chuông) 

NGHI LỄ – TỤNG KINH TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ CỦA BẬC ĐẠI NHÂN

(pháp khí: chuông, mõ)
Kinh Tám điều giác ngộ của bậc Đại nhân
Là người đệ tử Phật, ngày đêm nên chí tâm, nhớ nghĩ và tư duy, về tám điều giác ngộ, của các bậc Đại nhân. (1 tiếng chuông) 
Điều giác ngộ thứ nhất: Thế gian vốn vô thường, cõi nước rất mong manh, bốn đại lại khổ không, năm ấm là vô ngã, luôn sinh diệt biến đổi, giả dối không có chủ, tâm là nguồn việc ác, thân là rừng nghiệp tội, nếu quán sát như thế, dần dần lìa sinh tử. (1 tiếng chuông) 
Điều giác ngộ thứ hai: Tham muốn nhiều là khổ, bao sinh tử nhọc nhằn, đều từ tham dục khởi, nếu ít muốn biết đủ, thân tâm được tự tại. (1 tiếng chuông) 
Điều giác ngộ thứ ba: Tâm nếu không biết đủ, chỉ lo việc tham cầu, sẽ tăng thêm tội ác, Bồ Tát không như vậy, thường nhớ đến tri túc, vui cảnh nghèo giữ đạo, lấy tuệ làm sự nghiệp. (1 tiếng chuông) 
Điều giác ngộ thứ tư: Lười biếng phải sa đọa, nên thường hành tinh tấn, để phá phiền não ác, chiết phục cả bốn ma, ra khỏi ngục ấm giới. (1 tiếng chuông) 
Điều giác ngộ thứ năm: Ngu si phải sinh tử, nên Bồ Tát thường nhớ, luôn học rộng nghe nhiều, để tăng trưởng trí tuệ, và thành tựu biện tài, rồi đem niềm vui lớn, giáo hóa cho tất cả. (1 tiếng chuông) 
Điều giác ngộ thứ sáu: Nghèo khổ hay oán hờn, thường kết nhiều duyên ác, Bồ Tát hành bố thí, bình đẳng với oán thân, không nhớ đến lỗi cũ, không ghét bỏ người ác. (1 tiếng chuông) 
Điều giác ngộ thứ bảy: Năm dục là tai họa, thân dẫu ở cõi tục, nhưng không nhiễm dục lạc, thường nhớ nghĩ ba y, bình bát và pháp khí, chí nguyện người xuất gia, luôn giữ đạo trong sạch, thực hành hạnh thanh tịnh, từ bi với tất cả. (1 tiếng chuông) 
Điều giác ngộ thứ tám: Sinh tử luôn thiêu đốt, khổ não thật vô biên, nên phát tâm Bồ Đề, tu hành cầu Thánh đạo, cứu độ khắp tất cả, nguyện thay thế chúng sinh, gánh chịu vô lượng khổ, khiến cho tất cả loài, đều được đại an lạc.
Tám điều nói trên đây, chư Phật và Bồ Tát, đã tự từng giác ngộ, và tinh tấn hành đạo, tu từ bi trí tuệ, nương theo thuyền Pháp thân, đến nơi bờ Niết bàn, rồi trở lại sinh tử, độ thoát các chúng sinh, cũng đem tám điều này, chỉ dạy cho tất cả, khiến mọi loài chúng sinh, biết được sinh tử khổ, xa lìa năm món dục, tu tâm theo Thánh đạo. Nếu người đệ tử Phật, tư duy tám điều này, sẽ ở trong mỗi niệm, diệt được vô lượng tội, thẳng tiến đến Bồ Đề, mau thành tựu Chính Giác, dứt hẳn đường sinh tử, thường an trú tịnh lạc. (3 tiếng chuông) 

PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN
Đệ tử chúng con tuỳ thuận tu tập mười nguyện lớn của đức Phổ Hiền Bồ tát:
Một là kính lễ chư Phật.
Hai là xưng tán Như Lai.
Ba là rộng tu cúng dường.
Bốn là sám hối nghiệp chướng.
Năm là tùy hỷ công đức.
Sáu là thỉnh Phật chuyển pháp.
Bảy là thỉnh Phật trụ thế.
Tám là thường theo học Phật.
Chín là hằng thuận chúng sinh.
Mười là hồi hướng khắp tất cả. (3 tiếng chuông)

PHÁT NGUYỆN BỒ ĐỀ
ĐỆ TỬ CON NAY PHÁT NGUYỆN THỰC HÀNH CÔNG HẠNH:
PHÁT TÂM BỒ ĐỀ,
HỘ TRÌ TAM BẢO,
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP,
RỘNG KHẮP THẾ GIAN (3 lần). (3 tiếng chuông) 

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng.
Vì đang nạn dịch nên chúng con không thể về chùa để tu tập được và con biết rằng thọ giới Bát quan trai tu tập tại nhà thì không viên mãn công đức, nhưng con thành tâm hướng tới tu tập giới Bát quan trai 01 ngày 01 đêm được phần công đức nào con xin hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề để hồi hướng cho công cuộc phòng, chống dịch virus Corona (Covid-19); cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhân viên y tế và tất cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng ngừa, khống chế và dập tắt dịch virus Corona (Covid-19) tại Việt Nam cũng như trên thế giới; hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân đang điều trị có thêm năng lượng trợ duyên tích cực cho việc điều trị bệnh; hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân quá vãng sớm được sinh về cảnh giới an lành; mong cho nạn nghiệp bệnh virus Corona (Covid-19) sớm được hoá giải, tiêu trừ. Nguyện cho tất cả gia đình con không bị nhiễm bệnh này và tất cả chúng sinh thoát khỏi nạn nghiệp này.
Chúng con cũng xin hồi hướng phúc lành đến cho (tên, việc mà mình mong cầu)……
Chúng con kính thỉnh Tam Bảo gia hộ, chư thiên, thiện thần hộ pháp ủng hộ cho quốc độ được bình an, hoá giải dịch bệnh Covid-19 trên toàn thế giới và nạn khô hạn hạn hán trên toàn nước Việt Nam. (1 tiếng chuông) 
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 tiếng chuông) 

HỒI HƯỚNG

(pháp khí: chuông, mõ)
Tu trai công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 tiếng chuông) 
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 tiếng chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (3 tiếng chuông) 

LỄ TRI ÂN TAM BẢO (7 lần)
Con xin chí thiết chí thành đảnh lễ tri ân Tam Bảo (lễ 7 lễ) (3 tiếng chuông) 
TAM TỰ QUY
(Pháp khí: khánh, chuông)
Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 tiếng chuông)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 tiếng chuông)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 tiếng chuông)

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *