15 T8, 2021

Lễ Vu Lan báo hiếu PL.2565 - DL.2021 | Chùa Ba Vàng, ngày 08/7/Tân Sửu

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

49 0
3

Bình luận (0)