25 T12, 2021

Lễ sớt bát cúng dường - Chúc mừng 1 năm thành lập đạo tràng Phật tử xa xứ

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

25 15
6

Bình luận (15)