15 T8, 2021

Lễ Cầu siêu phả độ gia tiên | Chùa Ba Vàng, ngày 08/7/Tân Sửu

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

529 0
17

15 T8, 2021

Lễ Cầu siêu phả độ gia tiên | Chùa Ba Vàng, ngày 08/7/Tân Sửu

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

529 0
17

Bình luận (0)