10 T11, 2022

Làm sao để tìm được người Thầy học đạo tu đúng Chánh Pháp của Phật?

Con không biết phải làm sao để tìm được một vị Thầy tốt, tu đúng Pháp của Phật. Làm thế nào để nhận diện được vị Thầy đó có phải tốt thật hay không ạ?

197 0

10 T11, 2022

Làm sao để tìm được người Thầy học đạo tu đúng Chánh Pháp của Phật?

Con không biết phải làm sao để tìm được một vị Thầy tốt, tu đúng Pháp của Phật. Làm thế nào để nhận diện được vị Thầy đó có phải tốt thật hay không ạ?

197 0
8

Bình luận (0)