Kinh Tam Bảo (kinh Châu Báu) là bài kinh ca ngợi sự thật cao quý của Tam Bảo – Phật, Pháp, Tăng.
Đức Phật là cao quý, Pháp của Phật là cao quý. Nhưng Đức Phật đã nhập Niết bàn, ai là người kế tiếp mạng mạch Phật Pháp? Đó chính là Tăng đoàn. Tăng đoàn chính là hội chúng những người xuất gia theo Đức Phật, rời xa gia đình, sống đời phạm hạnh, thực hành lời Phật dạy và hoằng dương Phật Pháp đến khắp muôn nơi. Vì thế, Tăng đoàn cũng thật cao quý và đáng được cúng dường:
“Thánh bốn đôi, tám vị
Bậc thiện hằng tán dương
Đệ tử đấng Thiện Thệ
Xứng đáng được cúng dường
Bố thí các vị ấy
Được kết quả vô lượng
Chính Tăng Bảo như vậy
Là châu báu thù diệu…”

Tăng Bảo - Những con người với chí nguyện cao tột; giữ gìn giới Pháp của Phật, tu tập theo lời Phật dạy và hoằng truyền giáo Pháp đến chúng sinh
Tăng Bảo – Những con người với chí nguyện cao tột; giữ gìn giới Pháp của Phật, tu tập theo lời Phật dạy và hoằng truyền giáo Pháp đến chúng sinh

Để hiểu sâu sắc hơn về ân đức của Tăng đoàn, kính mời quý Phật tử lắng nghe video Kinh Tam Bảo (Phần 6) – Tăng Bảo – Bậc thiện hằng tán dương” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải trên đây.

Các bài nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

1 bình luận