14 T9, 2021

Kinh Bát Đại Nhân Giác - Bài số 3 | Khám phá vườn tâm

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

4 0
1

14 T9, 2021

Kinh Bát Đại Nhân Giác - Bài số 3 | Khám phá vườn tâm

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

4 0
1

Bình luận (0)