(Thắp hương tại ban thờ, mở mạng điện thoại hoặc xuống nhà tham gia trực tuyến. Đối với các trường hợp phải đi làm thì tuỳ duyên chắp tay khấn khi quý Thầy bắt đầu vào khoá lễ)

Văn bạch:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỉ ủng hộ cho chúng con. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, đệ tử con vâng lời Phật dạy, noi theo gương hiếu của Đức Mục Kiều Liên, gia đình chúng con đã dâng cúng tịnh tài tứ sự cho chư Tăng để được hưởng phúc từ sự tu hành phạm hạnh, cầu giải thoát của các chư tôn đức Tăng. Chúng con xin hồi hướng phúc đó đến cho chư hương linh gia tiên tiền tổ (đọc các mục vong linh)…. Và con xin nhất tâm bạch thỉnh các vong linh được sự gia trì từ năng lực của Tam Bảo: Phật lực, Pháp lực, Tăng lực, theo lời quý Thầy triệu thỉnh, vân tập về pháp hội Chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh được thọ thực, nghe lời khai thị của quý Thầy được giác ngộ, được tăng phúc tăng duyên, được quy y Tam Bảo, nương tựa Tam Bảo tu tập sớm được siêu thoát.
Chúng con nhất tâm bạch thỉnh. (3 lần)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Hướng dẫn bạch Phật tại nhà khi tham gia chương trình trực tuyến Đại lễ Cầu siêu Phả độ gia tiên
Hướng dẫn bạch Phật tại nhà khi tham gia chương trình trực tuyến Đại lễ Cầu siêu Phả độ gia tiên

Các bài nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài