06 T11, 2021

Học từ hoa sen | Kinh Mi Tiên vấn đáp câu 189

Buổi học Pháp cuối cùng năm Kỷ Hợi, Sư Phụ đã từ bi giảng giải cho tứ chúng chùa Ba Vàng một Pháp thoại rất ý nghĩa với tựa đề: “Học từ hoa sen” trong bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp.

13 0
1

06 T11, 2021

Học từ hoa sen | Kinh Mi Tiên vấn đáp câu 189

Buổi học Pháp cuối cùng năm Kỷ Hợi, Sư Phụ đã từ bi giảng giải cho tứ chúng chùa Ba Vàng một Pháp thoại rất ý nghĩa với tựa đề: “Học từ hoa sen” trong bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp.

13 0
1

Bình luận (0)