20 T9, 2021

"Học từ con voi" - câu 217 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

118 0
5

20 T9, 2021

"Học từ con voi" - câu 217 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

118 0
5

Bình luận (0)