06 T9, 2021

"Học từ con heo" - câu 216 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

29 0
1

06 T9, 2021

"Học từ con heo" - câu 216 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

29 0
1

Bình luận (0)