09 T10, 2021

Hiểu đúng về ý nghĩa và công đức của việc chép kinh Phật

Với mong muốn tích lũy công đức, phước báu, hiện nay, có nhiều người chép kinh để đưa vào chùa hoặc đưa cho những người xung quanh đọc. Chép kinh có ý nghĩa gì

1854 9
80

09 T10, 2021

Hiểu đúng về ý nghĩa và công đức của việc chép kinh Phật

Với mong muốn tích lũy công đức, phước báu, hiện nay, có nhiều người chép kinh để đưa vào chùa hoặc đưa cho những người xung quanh đọc. Chép kinh có ý nghĩa gì

1854 9
80

Bình luận (9)