Đức Phật dạy rằng, lòng tin hay niềm tin là mẹ của vô lượng công đức. Đó cũng chính là giá trị của niềm tin.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từng dạy rằng: “Đức tin rất quan trọng! Khi lòng tin được sâu chắc thì nó còn mở rộng cho chúng ta nhiều điều khác, giống như cái rễ đã cắm sâu thì nó lại càng lan rộng ra. Lòng tin cũng như cục phèn chua, khi thả phèn chua vào lu nước, nó sẽ làm cho lu nước ấy trong. Chính tín giúp tâm chúng ta được kiên định, và kiên định giúp thành tựu được thiền định, còn người có lòng tin thường dao động thì không thể thành tựu được.”
Niềm tin có giá trị to lớn như vậy. Nhưng tin điều gì mới có giá trị như thế? Làm sao để chúng ta có thể xác quyết được một người, vật hay một sự kiện nào đó là đáng tin?
Trong video “Giá trị của niềm tin và 3 điều giúp ta tăng trưởng và giữ vững lòng tin” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải trên đây, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về điều này.

Các bài nên xem: 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài