Bạch Thầy!
Con tu Đạo Phật đã nhiều năm rồi. Hằng năm gia đình con có phải làm lễ tạ đất không ạ? Nếu phải tạ đất khi tạ thì con phải làm như thế nào? Xin Thầy hoan hỷ chỉ cho.

Thầy Thích Trúc Thái Minh trả lời về lễ tạ đất:

Ở Việt Nam chúng ta có tín ngưỡng tạ đất, “tạ đất” không phải là tạ cái cục đất mà là tạ ơn ông Thần đất.

Lễ tạ này mang ý nghĩa tri ân. Tri ân chư vị Thổ thần đã hộ trì cho mình. Nếu làm lễ thì có thể làm ngay tại ban thờ Phật nhà mình. Chúng ta bạch thỉnh các vị ấy lên và bạch nôm na như thế này: “Hôm nay là ngày cuối năm 23 tháng Chạp, chúng con sắm sửa mâm cơm chay tịnh.
Trước là cúng dường trên mười phương chư Phật, chư Bồ tát, Thánh hiền; thứ nữa là cúng dường cho hết thảy chư vị Chư thiên, Chư thần, Thổ thần, Thổ địa, Long thần ở đây, mong các vị hộ trì cho chúng tôi”. Rồi sau đó chúng ta phát nguyện sám hối, tụng kinh, bố thí, phóng sinh để hồi hướng phúc báu cho họ.

Việc tri ân các vị ấy là tốt, nhưng không bắt buộc, nếu chúng ta không có thời gian thì cũng không sao cả.

Xem thêmCúng Phật trước hay cúng gia tiên trước?

Hướng dẫn nghi thức chuyển đổi bàn thờ

Nghi thức cúng đêm giao thừa

Hướng dẫn nghi thức lễ cúng thí thực và phóng sinh tại nhà

Tai họa hết không khi dâng sao giải hạn?

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài