04 T6, 2022

Nhiều năm bị cô lập, chèn ép trong công việc - Chuyển hóa sau ít ngày tu tập Phật Pháp

Suốt 3 năm làm việc ở Việt Nam, gần 4 năm làm việc ở Nhật Bản, dù đã chuyển nhiều công ty và công việc khác nhau, nhưng tình trạng bị cô lập, chèn ép trong công việc của anh Phạm Tiến Thức cứ bị lặp đi, lặp lại. Sau đó nhờ được nghe Pháp của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, được tham gia sinh hoạt và tu tập trong đạo tràng Phật tử xa xứ Nhật Bản chùa Ba Vàng, chỉ sau ít ngày tu tập, Phật tử Phạm Tiến Thức đã có những chuyển hóa vi diệu trong công việc. Anh đã tìm được công việc mới phù hợp với sức lực và không bị chèn ép, cô lập nữa.

189 0

04 T6, 2022

Nhiều năm bị cô lập, chèn ép trong công việc - Chuyển hóa sau ít ngày tu tập Phật Pháp

Suốt 3 năm làm việc ở Việt Nam, gần 4 năm làm việc ở Nhật Bản, dù đã chuyển nhiều công ty và công việc khác nhau, nhưng tình trạng bị cô lập, chèn ép trong công việc của anh Phạm Tiến Thức cứ bị lặp đi, lặp lại. Sau đó nhờ được nghe Pháp của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, được tham gia sinh hoạt và tu tập trong đạo tràng Phật tử xa xứ Nhật Bản chùa Ba Vàng, chỉ sau ít ngày tu tập, Phật tử Phạm Tiến Thức đã có những chuyển hóa vi diệu trong công việc. Anh đã tìm được công việc mới phù hợp với sức lực và không bị chèn ép, cô lập nữa.

189 0
8

Bình luận (0)