28 T1, 2021

Có cần cúng ông Táo dưới bếp? Tục cúng ông công, ông Táo bắt nguồn từ đâu?

Đến ngày 23 tháng Chạp là đã được ăn tết cùng gia đình rồi. Tuy nhiên con vẫn không hiểu tại sao nhân dân ta lại phải cúng ông công ông táo ở dưới bếp...

59 0
10

28 T1, 2021

Có cần cúng ông Táo dưới bếp? Tục cúng ông công, ông Táo bắt nguồn từ đâu?

Đến ngày 23 tháng Chạp là đã được ăn tết cùng gia đình rồi. Tuy nhiên con vẫn không hiểu tại sao nhân dân ta lại phải cúng ông công ông táo ở dưới bếp...

59 0
10

Bình luận (0)