01 T2, 2020

Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập trong rừng làm tròn hiếu đạo

Người xuất gia làm tròn hiếu đạo bằng việc trao dồi giới đức, tịnh tu phẩm hạnh của mình, kiến tạo phước đức cho đời đem lại cho cha mẹ lòng chính tín đối với Tam Bảo...

62 1
5

Bình luận (1)