18 T6, 2021

Chư Tăng chùa Ba Vàng trì bình khất thực - giữ gìn truyền thống của mười phương chư Phật

Hôm bữa no, bữa đói người khất sĩ lấy đó để tu được hạnh nhẫn. Tỳ-kheo ôm bình bát đi khất thực là ruộng phước để thí chủ gieo vào, cúng dường để họ có được phước báu...

230 4
24

18 T6, 2021

Chư Tăng chùa Ba Vàng trì bình khất thực - giữ gìn truyền thống của mười phương chư Phật

Hôm bữa no, bữa đói người khất sĩ lấy đó để tu được hạnh nhẫn. Tỳ-kheo ôm bình bát đi khất thực là ruộng phước để thí chủ gieo vào, cúng dường để họ có được phước báu...

230 4
24

Bình luận (4)