26 T7, 2021

Hỏi đáp về cầu siêu Anh hùng liệt sỹ

Quý Thầy cứ làm lễ cầu siêu cho Anh hùng liệt sĩ như vậy có phải là làm sai lời đức Phật dạy, làm cho có hình thức hay không?

70 3
29

26 T7, 2021

Hỏi đáp về cầu siêu Anh hùng liệt sỹ

Quý Thầy cứ làm lễ cầu siêu cho Anh hùng liệt sĩ như vậy có phải là làm sai lời đức Phật dạy, làm cho có hình thức hay không?

70 3
29

Bình luận (3)