20 T10, 2022

Cách làm chủ cảm xúc

Khi bực lên, con thấy mình gần như hoàn toàn bị cảm xúc chi phối, chỉ đến khi sự việc qua rồi, con nhìn lại mới thấy mình đã sai. Làm sao để tiết chế và làm chủ cảm xúc của mình?

206 0

20 T10, 2022

Cách làm chủ cảm xúc

Khi bực lên, con thấy mình gần như hoàn toàn bị cảm xúc chi phối, chỉ đến khi sự việc qua rồi, con nhìn lại mới thấy mình đã sai. Làm sao để tiết chế và làm chủ cảm xúc của mình?

206 0
8

Bình luận (0)