“…Chúng ta nhớ, nếu chúng ta chỉ biết cha mẹ hiện đời này thì còn rất nhỏ, rất ít. Chúng ta phải biết chúng ta có cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Mà cha mẹ chúng ta nhiều đời, nhiều kiếp đọa lạc trong ngạ quỷ không phải là ít thưa đại chúng!…”

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *