Tác Giả - Ban Quản Trị

Tu thân – khẩu – ý | Kinh Nikaya

Nghiệp là nhân quyết định tất cả, vậy nghiệp từ đâu mà sinh ra? Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phổ Hiền Bồ Tát có dạy: “Nếu tội chúng sinh có hình tướng, thì tất cả hư không...

Vu Lan là gì?

Lễ Vu Lan là một dịp lễ lớn trong nhà Phật. Đây cũng là dịp để những người con được báo hiếu cha mẹ, tìm về suối nguồn yêu thương. Như truyền thống của người Việt bao...