24 T9, 2021

Ai mới xứng được gọi là Bồ tát?

Mình chỉ là phàm phu tục tử mà gọi mình Bồ Tát thì mình có bị tổn phước hay không? Tác hại của việc gọi mình là Bồ Tát như vậy?

918 8
40

24 T9, 2021

Ai mới xứng được gọi là Bồ tát?

Mình chỉ là phàm phu tục tử mà gọi mình Bồ Tát thì mình có bị tổn phước hay không? Tác hại của việc gọi mình là Bồ Tát như vậy?

918 8
40

Bình luận (8)