19 T11, 2022

7 cách để thành tựu tâm tinh tấn trong tu tập

Học Phật pháp biết rằng có tội, có phúc, biết vô thường mà con lại hay sao nhãng tu tập như vậy. Con xin Thầy chỉ dạy cho con được sự tinh tấn tu tập.

2320 8
75

19 T11, 2022

7 cách để thành tựu tâm tinh tấn trong tu tập

Học Phật pháp biết rằng có tội, có phúc, biết vô thường mà con lại hay sao nhãng tu tập như vậy. Con xin Thầy chỉ dạy cho con được sự tinh tấn tu tập.

2320 8
75

Bình luận (8)