27 T2, 2020

5 giấc mơ của Thái tử Tất Đạt Đa trước khi thành Phật

Trong kinh có kể câu chuyện Thái tử Tất Đạt Đa trước khi đắc đạo thành Phật, Ngài đã có 5 giấc mơ kỳ lạ. Lúc ấy, Ngài cũng chưa lý giải được 5 giấc mơ này. Nhưng sau này, khi đã thành tựu đạo quả, Đức Phật đã biết được 5 giấc mơ này chính là điềm báo.

1 0
0

27 T2, 2020

5 giấc mơ của Thái tử Tất Đạt Đa trước khi thành Phật

Trong kinh có kể câu chuyện Thái tử Tất Đạt Đa trước khi đắc đạo thành Phật, Ngài đã có 5 giấc mơ kỳ lạ. Lúc ấy, Ngài cũng chưa lý giải được 5 giấc mơ này. Nhưng sau này, khi đã thành tựu đạo quả, Đức Phật đã biết được 5 giấc mơ này chính là điềm báo.

1 0
0

Bình luận (0)